بیمارستان پیند اعضای بوعلی سینا، بزرگ‌ترین در خاورمیانه