تور مجازی : باغ عفیف آباد
نمای عمومی باغ، عکس : امین آل شمسنمای روبروی کاخ، عکس : امین آل شمسنمای داخل کاخ، عکس : امین عابدینی