تونل دوقلو ایمان

تونل دوقلو ایمان بزرگراه کوهسار را به بلوار چمران متصل کرده و در شمال کلانشهر شیراز قرار دارد.

تونل دوقلو ایمان

تونل دوقلو ایمان

تونل دوقلو ایمان

تونل دوقلو ایمان