تور مجازی : خانه تاریخ منطقی نژاد
نمای حیاط، عکس : امین عابدینینمای داخلی، عکس : امین عابدینی