بزرگراه دکتر حسابی شیراز

بزرگراه دکتر حسابی شیراز مسیر خروجی این کلانشهر به سمت شمالغرب آن ( آزادراه شیراز - اصفهان و بزرگراه شیراز - سپیدان ) محسوب می شود.

بزرگراه دکتر حسابی