برنامه اکران سینما پیام شیراز – هفته اول آذر

برنامه اکران سینما پیام شیراز

فیلم : :تورنادو، دوئت، کاتی و ستاره

سانس ها:  ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰  -۱۴:۳۰ – ۱۶:۳۰ – ۱۸:۳۰ -۲۰:۳۰

هزینه ی بلیط: ۷۰۰۰ تومان / سه شنبه ها( ۳۵۰۰ تومان)