برنامه اکران سینما پیام شیراز

برنامه اکران سینما پیام شیراز

فیلم : ژن خوک

سانس ها:  ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰  -۱۴:۳۰ – ۱۶:۳۰ – ۱۸:۳۰ -۲۰:۳۰

هزینه ی بلیط: ۷۰۰۰ تومان / سه شنبه ها( ۳۵۰۰ تومان)