پل شبدری دکتر حسابی ( شهدای جهاد )

پل شبدری دکتر حسابی بزرگراه های آرین، دکتر حسابی و حسینی الهاشمی را به یکدیگر متصل می کند.