زیرگذر چمران – مطهری شیراز

 

زیرگذر چمران – مطهری شیراز