تقاطع سه سطحی چپگرد و زیرگذر دلگشا
تقاطع سه سطحی دلگشا در محل تقاطع بلوار سرداران و بلوار بوستان ساخته شده است.