مستند همسفر : شیراز

مستند همسفر نام برنامه ای است که به بخش های مختلف کشور سفر کرده و تلاش می کند با حضور کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و گرشگری به معرفی آثار شاخص آن ناحیه بپردازد که در ادامه می تواند بخش “شیراز” مستند همسفر را که در ۹ قسمت تهیه شده است، مشاهده کنید.