برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز

برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز

برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز

برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز

آدرس پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز : مجتمع بزرگ خلیج فارس، بلوک ۷ (روبروی شهرک گلستان)

پردیس سینمایی شهر آفتاب مجتمع خلیج فارس شیراز