تونل سعدی

تونل سعدی در شرق شیراز و محل تقاطع بزرگراه سرداران و بلوار فضیلت قرارگرفته است. طول این تونل حدود 600 متر و عریض ترین تونل شهری کشور است.

تونل سعدی

تونل سعدی