تور مجازی : مسجد وکیل
نمای داخلی، عکس : محمود حمیدینمای بیرونی، عکس : رامین دهدشتینمای میانی، عکس : محمدرضا دومیری گنجی