تور مجازی : حمام وکیل، موزه گرمابه
نمای عمومی، عکس : محمدرضا دومیری گنجینمای عمومی، عکس : امید جعفرنژادگرمابه، عکس : امین عابدینی