برنامه اکران سینما ایران

برنامه اکران سینما ایران

فیلم: سال دوم دانشکده من

سانس ها:   –  ۱۱:۰۰   –  ۱۳:۰۰  – ۱۵:۰۰   – ۱۷:۰۰  – ۱۹:۰۰   –   ۲۱:۰۰

هزینه ی بلیط: ۸۰۰۰ تومان /سه شنبه ها ۴۰۰۰ تومان

تصاویر از شیراز سینما