تور مجازی : دریاچه مهارلو
دریاچه مهارلو، عکس : امین عابدینی