ساعات حرکت مترو شیراز

ساعت حرکت قطارهای مترو خط یک شیراز

برنامه زمان بندی ایستگاه متروی فرصت شیرازی

برنامه زمان بندی ایستگاه متروی غدیر