پل رحمت – عدالت شیراز

این پل در محل تقاطع بلوارهای رحمت و عدالت ساخته شده است.