فرهنگ سازی
  • فرهنگ سازی به سبک شیرازی

    اگر یک دوست یا آشنای شیرازی داشته باشید حتما دیده اید که به جای توضیح و تفسیر زیاد در مورد یک مطلب، با خو ...

    اگر یک دوست یا آشنای شیرازی داشته باشید حتما دیده اید که به جای توضیح و تفسیر زیاد در مورد یک مطلب، با خواندن یک بیت شعر مقصود خود را به مخاطب می رسانند و یک دنیا معنی را در یک بیت شعر منتقل می سازند. ...

    بیشتر بخوانید