وعده های بی پایان و بی سرانجام اینبار برای خط 2 مترو؛

فاز ۱ خط ۲ مترو شیراز ۳ سال د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر به بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری می رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت تامین اعتبارات، فاز یک خط ۲ مترو شیراز ۳ سال د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر به بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری می رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 

اسدالله حاجی زمانی – مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز

به گزارش شیراز ۱۴۰۰ ، مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرعامل سازمان قطار شهری شیراز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر گفتگو با «خبرجنوب» با اعلام این مطلب گفت: خط ۲ قطار شهری به طول ۱۵ کیلومتر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاصل شهرک میانرود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا کلبه سعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که فاز یک آن تا مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان امام حسین (ع) به طول ۱۰ کیلومتر هم اکنون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال اجراست.

اسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ا… حاج زمانی اظهار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر بیش از ۵ کیلومتر از عملیات حفاری تونل فاز یک خط ۲ قطار شهری انجام شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و ۴/۳ کیلومتر از آن تا مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان امام حسین (ع) باقی ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: تاکنون برای اجرای این پروژه ۳۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان هزینه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و برای تکمیل آن حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقل ۱۲۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیاز است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت تامین این اعتبارات، فاز یک خط ۲ قطار شهری می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا کمتر از ۳ سال آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مسافرگیری کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
حاج زمانی گفت: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر عملیات اجرایی ساخت ۷ ایستگاه از ۸ ایستگاه مسیر این پروژه آغاز شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری تا ۳ سال آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۴ ایستگاه افتتاح می شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مابقی نیز به تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریج به بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری می رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
وی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خصوص تامین واگن های مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیاز این پروژه نیز گفت: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر وزارت کشور برای خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲ هزار واگن قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسته که تعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی از این واگن ها برای خط ۲ مترو شیراز است.
مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یر عامل سازمان قطار شهری شیراز پیرامون وضعیت فاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وم خط یک مترو د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فاصل چهارراه زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان ا… نیز اضافه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: تا یک ماه آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ایستگاه بولوار رازی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر محور فاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وم خط یک به بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری می رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پس از آن تا پایان سال هر ماه یک ایستگاه این بخش از خط یک به بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری می رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
حاج زمانی با اشاره به افتتاح ایستگاه بازار تا ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت سال آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: علاوه بر این فاز اول ایستگاه مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان امام حسین (ع) د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر خط یک قطار شهری نیز تا پایان سال به بهره برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
وی اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: خط یک مترو شیراز نیازمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰۵ واگن است که تا کنون ۴۵ واگن تامین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال فعالیت است.
۲۰ واگن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر نیز هم اکنون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رعباس است که تا یک ماه آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به شیراز می رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و با احتساب این تعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، واگن های خط یک مترو شیراز تا پایان سال به ۶۵ واگن افزایش خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یافت.

 

شیراز ۱۴۰۰ :  مدیرعامل قطار شهری شیراز درحالی خبر از افتتاح احتمالی خط ۲ مترو تا ۳ سال آینده می دهد که علیرضا پاک فطرت شهردار سابق شیراز در بهمن ماه سال گذشته گفته بود: در اجرای خط ۲ قطارشهری شیراز مشکلی اعتباری نداشته و تمام منابع اعتباری مشخص است گفت: این خط در فاز نخست از میان‌رود تا میدان امام حسین(ع) باید طبق برنامه در دهه‌فجر ۹۷ افتتاح شود.

حال با احتساب اینکه خط ۲ مترو در سال ۹۲ وارد عملیات اجرایی شد و تا سال ۹۹ هم یک فاز آن طول خواهد کشید به سادگی قابل پیش بینی است که تکمیل تمام خطوط مترو شیراز به عمر بسیاری از شهروندان فعلی این کلانشهر نخواهد رسید!

>

نظرات حاوی توهین، افترا، غیرمرتبط با عنوان مطلب و نگاشته شده به صورت انگلیسی تایید نخواهند شد. در صورت نیاز به "بحث آزاد" از منوی بالای سایت مراجعه کنید.

telegram

مطالب مرتبط

4 نظر

 1. Yasin

  با سلام، در حال حاضر که فاز یک خط ۲ فقط ۲۵ درصد پیشرفت داشته و کار حفاری دو تونل تا ایستگاه دولت انجام شده؛ از سه ماه پیش کار اجرایی ایستگاه ها یکی یکی تعطیل شده و یک ماه پیش هم کار حفاری، همچنین همین چند روز پیش کل پروژه به دلیل عدم تخصیص بودجه تعطیل شده و نود درصد نیروی انسانی تعدیل شد

  موافق یا مخالف: Thumb up 0 Thumb down 0

  پاسخ
 2. جمشید

  وضعیت ایستگاه شمالی رازی تا ۳ ماه آینده هم کامل نمیشه مگر اینکه بخواهند این ایستگاه و ناقض افتضاح کنند. ضمنا وضعیت زمینهای بایر اطراف ایستگاه و کوچه کناری آن هم بسیار نامناسب و حتی آسفالت هم نشده است.

  موافق یا مخالف: Thumb up 0 Thumb down 0

  پاسخ
 3. سعید

  سلام
  پروژه تعطیل شده و مسئولین خوابند
  متاسفم واسه ی شورای شهر و استاندارم
  ??

  موافق یا مخالف: Thumb up 0 Thumb down 0

  پاسخ
 4. آرمان

  خب تقصیر خود مردمه که به همچین شورای شهر فاسدی رای دادن با یه “تکرار می کنم” یه نفر.
  پاک فطرت بالیاقت رو گذاشتن کنار جاش یکی آوردن که دزدیاشون سریعتر باشه و پیشرفت مترو کمتر. گور بابای ملت که به روش گوسفندی رای میدن.

  موافق یا مخالف: Thumb up 0 Thumb down 0

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *