تاریخ : دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021

آخرین اخبار

پیشرفت پروژه مدافعان سلامت، مهر ۱۴۰۰+عکس و ویدئو آغاز عملیات بتن ریزی پل چپگرد مدافعان سلامت آب دریا از سه مسیر به فارس منتقل می‌شود ایمنی ساختمانها اولویت مردم نیست پذیرش بی سابقه ۶۷۹ بیمار مبتلا به کرونا طی یک روز در فارس جای خالی پلیس در فضاهای شهری شیراز عکس: فضای شهری بلوار امیرکبیر زیرساخت بازگشایی مدارس در فارس تامین نشده است ۵۹۰۲ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند عکس: پردیس تئاتر نصر، مرداد۱۴۰۰ اقدامی در خصوص تمدید قرارداد بازیکنان فجر سپاسی انجام نشده است معرفی گزینه شهردار شیراز به روزهای پایانی رسید بزرگراه‌های شیراز د‌‌‌‌‌ر مسیر وعد‌‌‌‌‌ه‌های بی سرانجام نام ۱۴ نفر در لیست نهایی انتخاب شهردار شیراز یک تصویر و یک واقعیت تلخ و عجیب از مدیریت شهری عکس: فاز نهایی پروژه بزرگراه کوهسار و تونل دوقلو نیایش هتل شد‌‌‌ن ساختمان جد‌‌‌ید‌‌‌ شهرد‌‌‌اری شیراز محال است فعالیت سامانه بارشی در استان فارس کلانتری در لیگ برتر هم سرمربی ماست ۶۵۰۰ نفر در ۷۲ ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند‌

5

تلاش استاندار برای دست یابی به ثروت

  • کد خبر : 9448
  • ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۳:۰۵

استاندار فارس گفت: تلاش برای دستیابی به جامعه‌ای عاری از بیکاری و سرشار از تولید ثروت، هدف مجموعهٔ مدیریتی فارس و نیازمند پول [800x600]برنامهٔ درازمدت است.

به گزارش شیراز ۱۴۰۰ و به نقل از ایسنا، سیدمحمد احمدی در دیدار با نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری کی‌سون، گفت: حرکتی که در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری در فارس آغاز شده است، متوقف نخواهد شد.

وی اضافه کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺣﻤﺪی اداﻣﻪ داد: ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎری از ﺑﯿﻜﺎری و ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دراز ﻣﺪت در ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﯿﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ ھﻤﻜﺎری و ھﻤﺮاھﻲ ﻣﺮدم، ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.

وی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد: ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﮫﺘﺮﻳﻦ آﻣﺎرھﺎ را در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ راه ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ھﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ‌ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ‌ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری در ﺣﻮزهٔ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻲ و دیگر ابعاد، را زﻣﯿﻨﻪ‌ﺳﺎز ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﻛﺮد: ﻃﺮح‌ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران‌ و ﺷﺮﻛﺖ‌ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن آن‌ها ﺷﻮﻧﺪ.

اﺣﻤﺪی ﮔﻔﺖ: در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و راھﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺎز دارﻳﻢ.

وی ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﻨﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار هستند ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد: در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻇﮫﻮر و ﺑﺮوز ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽﻣﻲ‌ﻳﺎﺑﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺎرس اﻓﺰود: دوﻟﺖ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻳﺎزدھﻢ در ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﮔﺎم‌ھﺎی ﺑﻠﻨﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ، اﻓﺰود: ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم، ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻓﻀﺎی ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺪﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺎرس ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ھﺎ را ﺑﺎ همکاری ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ جهادی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

استاندار فارس بر لزوم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرایی کردن پروژه‌های در دست مطالعه با همراهی بخش خصوصی و جذب مشارکت سرمایه‌گذاران، تاکید کرد.

>
نظرات حاوی توهین، افترا، غیرمرتبط با عنوان مطلب و نگاشته شده به صورت انگلیسی تایید نخواهند شد. در صورت نیاز به "بحث آزاد" از منوی بالای سایت مراجعه کنید.
telegram
لینک کوتاه : https://shiraz1400.ir/?p=9448

مطالب مرتبط

۱۳مهر
طی ۶ ماه گذشته ۳۵ سرمایه‌گذار جذب شده است
مدیرعامل منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی شیراز:

طی ۶ ماه گذشته ۳۵ سرمایه‌گذار جذب شده است

۱۶مرداد
ساخت بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی در فارس با سرمایه گذاری ترکیه ای ها
ارائه ۴۳۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری از ابتدای سال تاکنون؛

ساخت بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی در فارس با سرمایه گذاری ترکیه ای ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۱
  1. توی شهری که یک پروژه سرمایه گذاری باید تایید و صلاحدید مراجع و علما و هر کی نفوذی در قسمتی داره برسه واقعا کار سختی هست که بشه به این چشم انداز رسید .

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.