ساعات حرکت مترو شیراز

جدول جدید حرکت قطارهای فاز ۲ خط ۱ مترو شیراز

جدول جدید حرکت قطارهای مترو شیراز پس از افتتاح ایستگاه زندیه

زندیه به سمت احسان

احسان به زندیه

جدول جدید زمان بندی حرکت قطار در فاز ۲ خط ۱ مترو شیراز

برنامه حرکت قطار در فاز ۲ خط ۱مترو