ساعات حرکت مترو شیراز

جدول جدید حرکت قطارهای مترو شیراز پس از افتتاح ایستگاه زندیه

زندیه به سمت احسان

احسان به سمت زندیه