ساعات حرکت مترو شیراز

جدول زمان بندی حرکت مترو شیراز – شهریور ۹۵

جدول زمان بندی حرکت مترو شیراز - شهریور 95

جدول زمان بندی حرکت مترو شیراز – شهریور ۹۵

جدول زمان بندی حرکت مترو شیراز - شهریور 95

جدول زمان بندی حرکت مترو شیراز – شهریور ۹۵