بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی سوانح و سوختگی امیرالمومنین