برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز

برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز

آدرس پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز : مجتمع بزرگ خلیج فارس، بلوک ۷ (روبروی شهرک گلستان)

برنامه اکران پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز


پردیس سینمایی شهر آفتاب مجتمع خلیج فارس شیراز