برنامه اکران سینما فلسطین شیراز

برنامه اکران سینما فلسطین

 فیلم : زرد
سانس ها:  ۱۱:۰۰  –  ۱۳:۰۰    –  ۱۵:۰۰   –   ۱۷:۰۰   –   ۱۹:۰۰   –   ۲۱:۰۰
هزینه ی بلیت:۵۰۰۰تومان


تصاویر از شیراز سینما