برنامه اکران سینما پیام شیراز

برنامه اکران سینما پیام شیراز

فیلم : خانه ای در خیابان چهل و یکم

سانس ها:   :۱۰:۳۰  –  ۱۲:۳۰   –  ۱۴:۳۰   –   ۱۶:۳۰   -۱۸:۳۰   –  ۲۰:۳۰

هزینه ی بلیط: ۵۰۰۰ تومان / سه شنبه ها( ۳۰۰۰ تومان)

 

 

پنج شنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۲):

۱۰:۰۰
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
شنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۴):

۱۰:۰۰
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۵):

۱۰:۰۰
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۶):

۱۰:۰۰
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۷):

۱۰:۰۰
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۸):

۱۰:۰۰
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰
ربوده شده کارگردان: بیژن میرباقری

ربوده شده

پنج شنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۲):

۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
شنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۴):

۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
یکشنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۵):

۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
دوشنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۶):

۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
سه شنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۷):

۱۹:۰۰
۲۱:۰۰
چهارشنبه (۱۳۹۵/۰۷/۲۸):

۱۹:۰۰
۲۱:۰۰