برنامه اکران سینما پیام شیراز

برنامه اکران سینما پیام شیراز

فیلم : ماجرای نیم روز

سانس ها:   :۱۰:۳۰  –  ۱۲:۳۰   –  ۱۴:۳۰   –   ۱۶:۳۰   -۱۸:۳۰   –  ۲۰:۳۰

هزینه ی بلیط: ۵۰۰۰ تومان / سه شنبه ها( ۳۰۰۰ تومان)