پروژه های عمرانی
  • پل روگذر احسان

    ساخت پل روگدر احسان با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری به پایان خواهد رسید. این پل بخشی از رینگ فرهنگ ش ...

    ساخت پل روگدر احسان با 40 درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری به پایان خواهد رسید. این پل بخشی از رینگ فرهنگ شهر است که با تکمیل این پل به همراه دو پل وحدت و پل طبقاتی معلم این رینگ تکیمل می شود. این پل در ...

    بیشتر بخوانید